Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 665
ການດຳເນີນການທີ່ນອ້ຍໆ ແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ. ທາງເລືອກຂອງທ່ານສາມາດສົ່ງ ຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ.

Child Safe Tourism

ການດຳເນີນການທີ່ນອ້ຍໆ ແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ. ທາງເລືອກຂອງທ່ານສາມາດສົ່ງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ.

ເດັກອາໄສຜູ້ໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປອດໄພຈາກການກະທຳແບບທາລຸນ. ບໍ່ສຳຄັນວ່າພວກເຮົາຈະ ຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດ, ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕິດຕົວພວກເຮົາຢູ່. ໃນຖານະນັກເດີນທາງພວກເຮົາອາດ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ພວກເຮົາໄປທ່ອງທ່ຽວປອດ​ໄພ. ຈົ່ງເປັນນັກເດີນທາງທີ່ປອດໄພ ຕໍ່ເດັກນ້ອຍ.

ACTION 1

ຖ້າທ່ານພົບເຫັນ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີການທາລຸນເດັກໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ລາຍງານ ເຫດການດັ່ງກ່າວທັນທີ

ເດັກນ້ອຍອາໄສຜູ້ໃຫຍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປອດໄພຈາກການປະຕິບັດຕົນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ. ບໍ່ສຳຄັນວ່າພວກເຮົາຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດໃນໂລກ ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເດັກ
ທັງໝົດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາປອດໄພຈາກການປະຕິບັດຕົນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທາງຮ່າງກາຍ, ອາລົມ
ຈິດ ແລະ ທາງເພດ.

ACTION 2

ຊອກຫາທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ ໃນການໃຫ້ເງິນແກ່ເດັກຂໍທານ ຫຼື ຂາຍສິ່ງຂອງຕາມຖະໜົນຫົນທາງ

ເດັກນ້ອຍທີ່ອາໄສ ແລະ ເຮັດວຽກຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນເດັກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກການທາລຸນທາງຮ່າງກາຍ, ອາລົມຈິດ ແລະ ທາງເພດ. ບາງຄັ້ງຄາວ ເດັກເຫຼົ່ານີ້ຖືກຜູ້
ໃຫຍ່ບັງຄັບໃຫ້ຂໍທານ ຫຼື ເຮັດວຽກຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ຂະນະດຽວກັນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພວກ
ເຮົາອາດຈະດີ ທີ່ຈະໃຫ້ເງິນແກ່ເດັກໂດຍກົງ ເຊິ່ງນັ້ນຄືຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວບໍ່ຈົບສິ້ນເພາະຈະ
ເຮັດໃຫ້ເດັກຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການທາລຸນດັ່ງ
ກ່າວຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ACTION 3

ເລືອກໂຮງແຮມ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆທີ່ປະຕິບັດມາດຕະຖານການປົກປ້ອງສິດທິເດັກ

ເດັກທີ່ຢູ່ຕາມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນຜູ້ທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່ການທາລຸນ ທາງຮ່າງກາຍ, ອາລົມຈິດ ແລະ ທາງເພດ. ອຸດສາຫະກຳທ່ອງທ່ຽວມີພະລັງອັນມະຫາສານ ແລະ ເປັນ ໄປໄດ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວນັ້ນປອດໄພກວ່າເກົ່າສຳລັບເດັກ.

ACTION 5

ຫຼີກລ້ຽງການໃຫ້ຂອງຂວັນໂດຍກົງແກ່ເດັກ ຫຼື ພາພວກເຂົາ​ໄປບ່ອນອື່ນ​ຄົນດຽວ

ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາອາດຮູ້ສຶກວ່າ ການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບເດັກຊົນນະບົດ ແມ່ນປະສົບການພິເສດ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ມັນອາດເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ພວກເຂົາ. ການຕິດຕໍ່ກັບເດັກນັ້ນສອນໃຫ້ ພວກເຂົາຄົບຄ້າສະມາຄົມກັບຄົນແປກໜ້າ ຜູ້ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວບໍ່ມີເຈດຕະນາດີຢູ່ໃນໃຈຕະຫຼອດ ເວລາ.

ACTION 6

ຂໍອະນຸຍາດກ່ອນທີ່ຈະຖ່າຍຮູບເດັກນ້ອຍ

ປະຕິບັດ​ຕໍ່ກັບເດັກ ແລະ ພໍ່ແມ່ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ຄວາມນັບຖື - ຄືກັນກັບທີ່ທ່ານປະຕິບັດຢູ່ເຮືອນ. ຂໍອະນຸຍາດທຸກ​ຄັ້ງຈາກເດັກ ແລະ ພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງກ່ອນຈະຖ່າຍຮູບ.

ACTION 8

ກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພແກ່ເດັກ

ຫຼາຍຄົນຮັບຮູ້ການຂູດຮີດເດັກ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວເບິ່ງຄືວ່າ ບໍ່ມີການຊວ່ຍເຫຼືອຫຍັງເລີຍເພື່ອ ທີ່ຈະປ່ຽນແປງສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີການເຄື່ອນໄຫວນ້ອຍໆຂອງພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ມີ ການປ່ຽນແປງທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງໄດ້.

lo