Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 665
ຖ້າທ່ານພົບເຫັນ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີການທາລຸນເດັກໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ລາຍງານ ເຫດການດັ່ງກ່າວທັນທີ

Child Safe Tourism

ຖ້າທ່ານພົບເຫັນ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີການທາລຸນເດັກໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ລາຍງານ ເຫດການດັ່ງກ່າວທັນທີ

ເປັນຫຍັງການປະຕິບັດຕໍ່ເດັກໃນທາງຜິດຈຶ່ງເປັນບັນຫາ?

ເດັກນ້ອຍອາໄສຜູ້ໃຫຍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປອດໄພຈາກການປະຕິບັດຕົນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ. ບໍ່ສຳຄັນວ່າພວກເຮົາຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດໃນໂລກ ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເດັກ
ທັງໝົດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາປອດໄພຈາກການປະຕິບັດຕົນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທາງຮ່າງກາຍ, ອາລົມ
ຈິດ ແລະ ທາງເພດ.

ສະນັ້ນ ຂ້ອຍສາມາດເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອຊ່ວຍເດັກເຫຼົ່ານັ້ນ?

ຖ້າທ່ານພົບເຫັນສະຖານະການບ່ອນທີ່ທ່ານຄິດວ່າ ເດັກກຳລັງຖືກປະຕິບັດຕົນໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ສ່ຽງຕໍ່ການທາລຸນ(ທາງຮ່າງກາຍ, ອາລົມຈິດ ຫຼື ທາງເພດ), ຈົ່ງລາຍງານເຫດການດັ່ງກ່າວໃຫ້ຜູ້ທີ່ສາ
ມາດດຳເນີນການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ ໂດຍກົງ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ອົງການຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້.

Who can I contact or support?

ກໍາປູເຈຍ
 1. 1

  ໂທລະສັບສາຍດ່ວນຂອງຕຳຫຼວດກຳປູເຈຍ

  ໂທ: 1288 ຫຼື 023 997 919

 2. 2

  ໂທລະສັບສາຍດ່ວນຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ ກຳປູເຈຍ

  ເຄືອຂ່າຍຄວາມປອດໄພສຳລັບເດັກ ແມ່ນໂຄງການລິເລີ່ມເພື່ອນເດັກສາກົນ ເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍຊຸມຊົນ ພົນລະເມືອງທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເຊື່ງປົກປ້ອງເດັກທີ່ອາໄສ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ. ຖ້າທ່ານພົບເຫັນ ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໃຫ້ໂທຫາສາຍດ່ວນຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ 012 311 122 (ພະນົມເປັນ), 017 358 758 (ສຽມຣຽບ), 012 478 100 (ສີຫານຸກວິວ).

  Visit site
 3. 3

  ໂທລະສັບສາຍດ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ກຳປູເຈຍ

  ໂທລະສັບສາຍດ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອເດັກກຳປູເຈຍ ສະໜອງການໂທລະສັບບໍ່ເສຍຄ່າ,ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ທາງໂທລະສັບແບບມືອາຊີບ ແລະ ໃນລະດັບຊາດ ລວມເຖິງການບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຊັ່ນດຽວກັນ ກັບການສົ່ງໄປຫາຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ການຕິດຕາມເດັກ ແລະ ພົນລະເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂທ: 1280 ຫຼື ການບໍລິການຂໍ້ຄວາມສັ້ນ (SMS) 017 985 810.

  Visit site
ປະເທດຫວຽດນາມ
 1. 1

  ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຫວຽດນາມທາງໂທລະສັບ

  ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍຫວຽດນາມທາງໂທລະສັບໄດ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບພາຍໃນປະເທດ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າແບບມືອາຊີບ ເພື່ອໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສົ່ງເດັກ ໄປຫາຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອຕິດຕາມເດັກ ແລະ ພົນລະເມືອງຄົນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂທ: 1800 1567

ປະເທດໄທ
 1. 1

  ໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ສູນປຣະຊາບໍດີ, ກະຊວງພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງມະນຸດ

  ໂທລະສັບສາຍດ່ວນໄດ້ຮັບການລາຍງານກໍລະນີຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການທາລຸນ. ຈາກນັ້ນ ພະ ນັກງານຈະປະສານກັບອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ຕົວແທນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ຕົກເປັນ ເຫື່ຍອ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ. ໂທ: 1300

 2. 2

  ສາຍດ່ວນຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍໃນປະເທດໄທ

  ເຄືອຂ່າຍຄວາມປອດໄພຂອງເດັກແມ່ນໂຄງການເພື່ອນມິດສາກົນເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍພົນລະເມືອງທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃນປະເທດທີ່ປົກປ້ອງເດັກທີ່ອາໄສ ແລະ ເຮັດວຽກຕາມຖະໜົນຫົນ ທາງ. ຖ້າທ່ານພົບເຫັນເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໄພໃຫ້ໂທເຂົ້າສາຍດ່ວນຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ ທີ່ບາງກອກ ຕາມໝາຍເລກ 086 971 8861 ຫຼື 1800 777 211.

  Visit site
ສ. ປ. ປ. ລາວ
 1. 1

  ໂທລະສັບສາຍດ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຂອງຕຳຫຼວດ ສ.ປ.ປ ລາວ

  ໂທ: 1191

 2. 2

  ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

  ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວປົກປ້ອງ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ຜູ້ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການທາລຸນທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ທາງເພດ, ການຄ້າມະນຸດ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຖືກປະປ່ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີ ບ່ອນຢູ່ອາໄສ. ໂທ: 1362

ໃນທົ່ວໂລກ
 1. 1

  ຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດ

  ຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດແມ່ນອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍແຫ່ງພັນທະມິດສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ ອື່ນໆເຮັດວຽກເພື່ອຕ້ານການທາລຸນທາງເພດເດັກທາງອິນເຕີເນັດ.

  Visit site
 2. 2

  ຕຳຫຼວດສາກົນ

  ຕຳຫຼວດສາກົນແມ່ນອົງການຕຳຫຼວດລະຫວ່າງຊາດທີ່ໃຫຍ່ທີສຸດໃນໂລກ ແລະ ເຮັດວຽກເພື່ອສະໜັບ ສະໜູນຕຳຫຼວດຄຽງຄູ່ກັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນດ້ານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຕຳຫຼວດສາກົນ ດ້ວຍກັນ.

  Visit site