Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 665
ຊອກຫາທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ ໃນການໃຫ້ເງິນແກ່ເດັກຂໍທານ ຫຼື ຂາຍສິ່ງຂອງຕາມຖະໜົນຫົນທາງ

Child Safe Tourism

ຊອກຫາທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ ໃນການໃຫ້ເງິນແກ່ເດັກຂໍທານ ຫຼື ຂາຍສິ່ງຂອງຕາມຖະໜົນຫົນທາງ

ເປັນຫຍັງບັນຫາດັ່ງກ່າວຈຶ່ງສຳຄັນ?

ເດັກນ້ອຍທີ່ອາໄສ ແລະ ເຮັດວຽກຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນເດັກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກການທາລຸນທາງຮ່າງກາຍ, ອາລົມຈິດ ແລະ ທາງເພດ. ບາງຄັ້ງຄາວ ເດັກເຫຼົ່ານີ້ຖືກຜູ້
ໃຫຍ່ບັງຄັບໃຫ້ຂໍທານ ຫຼື ເຮັດວຽກຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ຂະນະດຽວກັນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພວກ
ເຮົາອາດຈະດີ ທີ່ຈະໃຫ້ເງິນແກ່ເດັກໂດຍກົງ ເຊິ່ງນັ້ນຄືຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວບໍ່ຈົບສິ້ນເພາະຈະ
ເຮັດໃຫ້ເດັກຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການທາລຸນດັ່ງ
ກ່າວຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ສະນັ້ນ ຂ້ອຍສາມາດເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອຊ່ວຍເດັກເຫຼົ່ານັ້ນ?

ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຕັ້ງໃຈທາງການກຸສົນຂອງພວກເຮົາເປັນສິ່ງເສດເຫຼືອ ຫຼື ຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກເດັກ
ເພື່ອຜົນກຳໄລ. ສະໜັບສະໜູນວິສະຫະກິດທີ່ເຮັດໃຫ້ ການເຮັດວຽກຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະ ຄອບຄົວ
ຂອງເຂົາເຈົ້າປອດໄພກວ່າເກົ່າ,ບໍລິຈາກເງິນໃຫ້ແກ່ອົງການການກຸສົນເດັກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືເຊິ່ງເຮັດວຽກ ໂດຍກົງກັບເດັກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼືສະໜັບສະໜູນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນ ໂດຍກົງເພື່ອປັບປຸງຄວາມຜາສຸກຂອງຄອບຄົວແລະຕົວເດັກເອງ. ການດຳເນີນງານເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍ ຊຸມຊົນການເຮັດໃຫ້ເດັກບໍ່ໄປເຮັດວຽກຫຼືຂໍທານຕາມຖະໜົນຫົນທາງແລະເພື່ອອົບຮົມບົ່ມສອນພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ. ອົງການຕ່າງໆທີ່ທ່ານສາມາດສະໜັບສະໜູນມີຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Who can I contact or support?

ກໍາປູເຈຍ
 1. 1

  ອົງການສຸພະນິມິດກຳປູເຈຍ

  ອົງການສຸພະນິມິດກຳປູເຈຍເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເດັກກຳປູເຈຍຈຳ ນວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລະ ຖືກແບ່ງແຍກໃນສັງຄົມ.

  Visit site
 2. 2

  ການແນະນຳການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ

  ການແນະນຳການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ອະທິບາຍທຸລະກິດຊຸມຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດດ້ານສັງຄົມໃນທົ່ວພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ.

  Visit site
 3. 3

  ອົງການເພື່ອນມິດສາກົນ

  ອົງການເພື່ອນມິດສາກົນມີຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍຫຼາຍແຫ່ງ ແລະ ໂຄງການຝຶກອົບຮົມສຳລັບພໍ່ແມ່ ແລະໄວໜຸ່ມເພື່ອຝຶກອົບຮົມທົ່ວພາກພື້ນ.

  Visit site
ປະເທດຫວຽດນາມ
 1. 1

  ອົງການສຸພະນິມິດຫວຽດນາມ

  ອົງການສຸພະນິມິດຫວຽດນາມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເດັກນ້ອຍ ຫວຽດນາມຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຖືກແບ່ງແຍກໃນສັງຄົມ.

  Visit site
 2. 2

  ການແນະນຳການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ

  ການແນະນຳການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ອະທິບາຍທຸລະກິດຊຸມຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດດ້ານສັງຄົມໃນທົ່ວພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ.

  Visit site
 3. 3

  ໂກໂຕ (ຮູ້ໜຶ່ງຄົນ, ສອນໜຶ່ງຄົນ)

  ໂກໂຕແມ່ນສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຮ້ານອາຫານທີ່ໃຫ້ໂອກາດທາງວິຊາຊີບແກ່ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມຈາກຄອບຄົວ ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ.

  Visit site
 4. 4

  ຮ້ານກາເຟໂຈມາເບກເກີຣີ

  ຮ້ານກາເຟໂຈມາເບກເກີຣີ ເປັນວິສາຫະກິດຮ່ວມຂອງຮາເກີ ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດ ແກ່ຜູ້ຍິງທີ່ຟື້ນຕົວຈາກການຖືກລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານສິດທິມະນຸດ

  Visit site
ປະເທດໄທ
 1. 1

  ອົງການສຸພະນິມິດແຫ່ງປະເທດໄທ

  ອົງການສຸພະນິມິດແຫ່ງປະເທດໄທເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເດັກຈຳ ນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຖືກແບ່ງແຍກໃນສັງຄົມ.

  Visit site
 2. 2

  ການແນະນຳການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ

  ການແນະນຳການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ອະທິບາຍທຸລະກິດຊຸມຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດດ້ານສັງຄົມໃນທົ່ວພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ.

  Visit site
 3. 3

  ອົງການເພື່ອນມິດສາກົນ

  ອົງການເພື່ອນມິດສາກົນມີຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍຫຼາຍແຫ່ງ ແລະ ໂຄງການຝຶກອົບຮົມສຳລັບພໍ່ແມ່ ແລະໄວໜຸ່ມເພື່ອຝຶກອົບຮົມທົ່ວພາກພື້ນ.

  Visit site
ສ. ປ. ປ. ລາວ
 1. 1

  ອົງການສຸພະນິມິດປະຈຳ ສ.ປ.ປ​ ລາວ

  ອົງການສຸພະນິມິດ ສ.ປ.ປ​ ລາວເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເດັກທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຖືກແບ່ງແຍກໃນສັງຄົມຈຳນວນໜຶ່ງ.

  Visit site
 2. 2

  ການແນະນຳການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ

  ການແນະນຳການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ອະທິບາຍທຸລະກິດຊຸມຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດດ້ານສັງຄົມໃນທົ່ວພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ.

  Visit site
 3. 3

  ອົງການເພື່ອນມິດສາກົນ

  ອົງການເພື່ອນມິດສາກົນມີຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍຫຼາຍແຫ່ງ ແລະ ໂຄງການຝຶກອົບຮົມສຳລັບພໍ່ແມ່ ແລະໄວໜຸ່ມເພື່ອຝຶກອົບຮົມທົ່ວພາກພື້ນ.

  Visit site