Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 665
ການຂຽນນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກ

Child Safe Tourism

ການຂຽນນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກ

ນະໂຍບາຍທີ່ຂຽນຂຶ້ນມານັ້ນຈະແຈ້ງ ຊຶ່ງບໍລິສັດຂອງທ່ານຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ເກີດມີການທາລຸນ ແລະ ຂູດ ຮີດເດັກ. ມັນໜ້າຈະງ່າຍດາຍ, ຈິງຈັງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນ ພ້ອມກັບຂັ້ນຕອນທີ່ຈະແຈ້ງເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືກັບການທາລຸນເດັກ. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄືວ່າ: ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານບໍ່ຄວນ ເປັນພຽງ ແຕ່ ຄຳເວົ້າທີ່ຢູ່ໃນເຈ້ຍເທົ່ານັ້ນແຕ່ວ່ານະໂຍບາຍເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງໂດຍ ຜູ້ຈັດການ ແລະ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ.  ກະລຸນາເບິ່ງຕົວຢ່າງຂອງນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງເດັກ.