Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 665
ນະໂຍບາຍເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວແບບສະໝັກໃຈ

Child Safe Tourism

ນະໂຍບາຍເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວແບບສະໝັກໃຈ

ການທ່ອງທ່ຽວແບບສະໝັກໃຈ ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ນັກເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີປະສົບການທີ່ເປັນເອກະ ລັກ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າ, ແຕ່ການສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນອາດຈະເປັນຜົນກະທົບແບບຖາວອນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນຂະນະທີ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບສະໝັກໃຈຊຶ່ງແມ່ນເຈດຕະນາທີ່ດີ ປາສະຈາກ ການວາງແຜນທີ່ເໝາະສົມ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາແລ້ວຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວອາດເປັນໄພຕໍ່ ຊຸມຊົນ.

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມອາດສາມາດດ້ານບວກທີ່ບົ່ມຊ້ອນຂອງຂະແໜງການນີ້ ອົງການທ່ອງທ່ຽວນິເທດ ສາກົນ, ມູນນິທິເພລເນັດເຕີຣາ ແລະ ຄະນະທີ່ປຶກສາລະຫວ່າງຊາດ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນພັດທະນາແຜນນະ ໂຍບາຍດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແບບສະໝັກໃຈ. ແນວທາງເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ສັງລວມເອົາການດຳເນີນງານທີ່ດີທີ່ ສຸດ ຊຶ່ງລວມມີ ການທີ່ຈະປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສະຫວັດດີການຂອງເດັກຄືແນວໃດ. ກະລຸນາອ່ານ ນະໂຍບາຍ.