Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 665
ສ້າງທຸລະກິດທີ່ດີກວ່າ. ເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກ

Child Safe Tourism

ສ້າງທຸລະກິດທີ່ດີກວ່າ. ເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກ

ທ່ານເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວບໍ? ທ່ານກຳລັງຊອກຫາວິທີທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານປອດ ໄພຕໍ່ເດັກທີ່ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວ”? ທ່ານຕ້ອງການດຶງດູດລູກຄ້າທີ່ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບບ່ໍ? ກະລຸນາເບິ່ງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ້າງລຸ່ມສຳລັບວິທີທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນ ກະທົບ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຂູດຮີດ ແລະ ຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກເດັກໃນອຸດສະ ຫະ ກຳທ່ອງທ່ຽວ. ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມ ຫຼື ຖ້າທ່ານມີການປະຕິບັດ ຫຼື ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດີ ເພື່ອແບ່ງປັນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ.

ນັກ​ເດີນທາງທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກ

ບົດ​ລາຍ​ງານນີ້ສະເຫນີຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາທີ່ໄດ້ເກັບກໍາຢູ່ໃນບາງກອກ ປະເທດໄທໃນໄລຍະເດືອນເມສາ – ພຶດສະພາ 2013 ການຄົ້ນຄວ້າ​ໄດ້​ສຶກສາ​ລົງເລິກຕໍ່ຈາກ​ບົດຄົ້ນຄ້ວາທີ່ຜ່ານມາ​ເລື່ອງ“ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດ​ໄພສຳລັບເດັກ: ມູມມອງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ” ບົດຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນ​ໄດ້​ຮວບ​ຮວມຜົນຂອງການລົງ​ເລີກໄປທີ່​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຂອງ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ການ​ຂູດ​ຮີດ​ເດັກທີ່​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ການທ່ອງທ່ຽວ ໃນປະ​ເທດກໍາປູເຈຍ. ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໂດຍຮວບ​ຮວມຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນ​ເລື່ອງ​ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກ ຈາກ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວທັງຫມົດ 268 ຄົນທີ່ມາຈາກ 39 ປະເທດໄດ້ສໍາຫຼວດ ແລະສໍາພາດໃນຄັ້ງນີ້. ຈາກ​ບົດຄົ້ນຄວ້ານີ້ເຫັນ​ໄດ້ວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຕ້ອງການ ສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຄື: 1. ຂໍ້ມູນທີ່​ຊັດ​ເຈນກ່ຽວກັບວິທີການ​ເປັນ​ນັກ​ເດີນທາງ​ທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກ. 2. ຫຼາຍທາງເລືອກສຳລັບ​ລູກ​ຄ້າ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ການທ່ອງທ່ຽວປອດໄພສໍາລັບ. 3. ການ​ທີ່​ຈະ​ຮວມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ການປ່ຽນແປງ ດໍາເນີນການໂດຍລັດຖະບານ ແລະພາກອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ. ກະລຸນາອ່ານການລາຍ​ງານ ສະບັບເຕັມ ແລະ ເບິ່ງຂໍ້​ມູນຮູບພາບຂອງການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນ.

lo

ວິທີເຮັດທຸລະກິດທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ເດັກ​ໃຫ້​ປອດ​ໄພ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນລາຍບຸກຄົນ, ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ຫຼື ບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່, ຄໍາແນະນໍາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນວິທີການທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ທ່ານສາມາດນຳ​ໃຊ້ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ປອດ​ໄພ​ຂຶ້ນ​ສຳລັບ​ເດັກ​ກຸ່ມ​ສ່ຽງ.ຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້.

lo

ການຂຽນນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກ

ນະໂຍບາຍທີ່ຂຽນຂຶ້ນມານັ້ນຈະແຈ້ງ ຊຶ່ງບໍລິສັດຂອງທ່ານຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ເກີດມີການທາລຸນ ແລະ ຂູດ ຮີດເດັກ. ມັນໜ້າຈະງ່າຍດາຍ, ຈິງຈັງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນ ພ້ອມກັບຂັ້ນຕອນທີ່ຈະແຈ້ງເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືກັບການທາລຸນເດັກ. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄືວ່າ: ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານບໍ່ຄວນ ເປັນພຽງ ແຕ່ ຄຳເວົ້າທີ່ຢູ່ໃນເຈ້ຍເທົ່ານັ້ນແຕ່ວ່ານະໂຍບາຍເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງໂດຍ ຜູ້ຈັດການ ແລະ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ.  ກະລຸນາເບິ່ງຕົວຢ່າງຂອງນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງເດັກ.

lo

ທຸລະກິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າປອດໄພຕໍ່ເດັກຄືແນວໃດ?

ການເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ເດັກທີ່ທ່ານກຳລັງຊ່ວຍ ເຫຼືອປົກປ້ອງ ແຕ່ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານສ້າງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ດີກວ່າເກົ່າ. ຈົ່ງຕື່ມການທົດສອບ ຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອວັດແທກເບິ່ງວ່າ ທຸລະກິດຂອງທ່ານດຳເນີນການປົກປ້ອງເດັກຈາກການທາລຸນ ແລະ ການໃຊ້ແຮງງານເດັກໃນອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ. ຈົ່ງທົດສອບ.

lo

ນະໂຍບາຍເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວແບບສະໝັກໃຈ

ການທ່ອງທ່ຽວແບບສະໝັກໃຈ ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ນັກເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີປະສົບການທີ່ເປັນເອກະ ລັກ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າ, ແຕ່ການສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນອາດຈະເປັນຜົນກະທົບແບບຖາວອນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນຂະນະທີ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບສະໝັກໃຈຊຶ່ງແມ່ນເຈດຕະນາທີ່ດີ ປາສະຈາກ ການວາງແຜນທີ່ເໝາະສົມ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາແລ້ວຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວອາດເປັນໄພຕໍ່ ຊຸມຊົນ. ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມອາດສາມາດດ້ານບວກທີ່ບົ່ມຊ້ອນຂອງຂະແໜງການນີ້ ອົງການທ່ອງທ່ຽວນິເທດ ສາກົນ, ມູນນິທິເພລເນັດເຕີຣາ ແລະ ຄະນະທີ່ປຶກສາລະຫວ່າງຊາດ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນພັດທະນາແຜນນະ ໂຍບາຍດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແບບສະໝັກໃຈ. ແນວທາງເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ສັງລວມເອົາການດຳເນີນງານທີ່ດີທີ່ ສຸດ ຊຶ່ງລວມມີ ການທີ່ຈະປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສະຫວັດດີການຂອງເດັກຄືແນວໃດ. ກະລຸນາອ່ານ ນະໂຍບາຍ.

lo

ການເຮັດໃຫ້ເດັກປອດໄພຈາກການຖືກປະຕິບັດຕົນໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ: ວາລະການປະຊຸມຕົວຢ່າງ

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບ “ການເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍປອດໄພຈາກການຖືກປະຕິບັດຕົນໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃນອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ” ແມ​່ນການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ທີ່​ມີ​ການ​ປຶກສາ​ຫາ​ລືທີ່​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ໜຶ່ງ​ວັນ ສຳລັບ​ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້​ບໍລິຫານ ຫຼື ເຈົ້າ​ຂອງ​ຫົວໜ່ວຍ​ທຸລະ​ກິດ​ໃນ​ພາກ​ການທ່ອງ​ທ່ຽວ. ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ໃໝ່ໆ​ແກ່​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາກ​ອນ​ໃນ​ເລື​່ອງການ​ທາລຸນ​ເດັກ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ ​ແລະ ​ແບ່ງປັນ​ທັກ​ສະ​ຕົວ​ຈິງ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ແວດ​ລ້ອມ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ທີ່​​ເຮັດ​ໃຫ້​ເດັກ​ປອດ​ໄພ​. ພາຍຫຼັງ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາກ​ອນ ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ການ​ເຊື່​ອມຕໍ່​ລະຫວ່າງ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ ​ແລະ ການ​ຫາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຈາກ​ເດັກນ້ອຍ(ການ​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ​ເດັກນ້ອຍ). ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາກ​ອນຈະ​ຮັບ​ຮູ້​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ່​ງ່າຍດາຍ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ເດັກຈາກ​ການ​ທາລຸນ. ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ເປັນພາສາປະຈຳ​ຊາດ (ພາສາ​ຂະ​ແມ, ລາວ, ​ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ) ໂດຍ​ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ​ລະດັບ​ຊາດ. ກະລຸນາ​ເບິ່ງ​ວາລະ​ການ​ປະຊຸມ​ຕົວຢ່າງ.

lo

ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກ: ທັດສະນະຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ

ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກ: ທັດສະນະຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫຼວດທີ່ສະໝັກໃຈຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ 37 ປະເທດໄດ້ ແບ່ງປັນປະສົບການຂອງການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບເດັກຢູ່ໃນ ກຳປູເຈຍ, ໄທ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກ. 84.8 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ທີ່ ເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫຼວດກ່າວວ່າພວກເຂົາຢາກຮູ້ຕື່ມກ່ຽວກັບວ່າຈະປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ປ້ອງກັນ ການຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກເດັກຄືແນວໃດໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອີກ 94.8 ເປີເຊັນ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເວົ້າວ່າ: ນະໂຍບາຍຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເພື່ອປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍນັ້ນຈະສົ່ງຜົນ ສະທ້ອນໃນທາງບວກຕໍ່ນິໄສໃນການຊື້ຂອງເຂົາເອງ. ອ່ານບົດລາຍງານທັງໝົດ ແລະ ບົດສັງ ລວມຫຍໍ້.

lo