Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 665
ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ | Resource | Child Safe Tourism

Child Safe Tourism

ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ

ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ຄົນຄິດວ່າ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍໃນການປົກປ້ອງເດັກ. ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ມີຫຼາຍສິ່ງ ທີ່ງ່າຍດາຍ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດດຳເນີນການໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານເພື່ອປົກປ້ອງເດັກທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ດີ.

ວິທີເຮັດທຸລະກິດທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ເດັກ​ໃຫ້​ປອດ​ໄພ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນລາຍບຸກຄົນ, ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ຫຼື ບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່, ຄໍາແນະນໍາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນວິທີການທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ທ່ານສາມາດນຳ​ໃຊ້ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ປອດ​ໄພ​ຂຶ້ນ​ສຳລັບ​ເດັກ​ກຸ່ມ​ສ່ຽງ.ຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້.

ການຂຽນນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກ

ນະໂຍບາຍທີ່ຂຽນຂຶ້ນມານັ້ນຈະແຈ້ງ ຊຶ່ງບໍລິສັດຂອງທ່ານຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ເກີດມີການທາລຸນ ແລະ ຂູດ ຮີດເດັກ. ມັນໜ້າຈະງ່າຍດາຍ, ຈິງຈັງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນ ພ້ອມກັບຂັ້ນຕອນທີ່ຈະແຈ້ງເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືກັບການທາລຸນເດັກ. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄືວ່າ: ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານບໍ່ຄວນ ເປັນພຽງ ແຕ່ ຄຳເວົ້າທີ່ຢູ່ໃນເຈ້ຍເທົ່ານັ້ນແຕ່ວ່ານະໂຍບາຍເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງໂດຍ ຜູ້ຈັດການ ແລະ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ.  ກະລຸນາເບິ່ງຕົວຢ່າງຂອງນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງເດັກ.

ທຸລະກິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າປອດໄພຕໍ່ເດັກຄືແນວໃດ?

ການເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ເດັກທີ່ທ່ານກຳລັງຊ່ວຍ ເຫຼືອປົກປ້ອງ ແຕ່ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານສ້າງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ດີກວ່າເກົ່າ. ຈົ່ງຕື່ມການທົດສອບ ຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອວັດແທກເບິ່ງວ່າ ທຸລະກິດຂອງທ່ານດຳເນີນການປົກປ້ອງເດັກຈາກການທາລຸນ ແລະ ການໃຊ້ແຮງງານເດັກໃນອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ. ຈົ່ງທົດສອບ.

ນະໂຍບາຍເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວແບບສະໝັກໃຈ

ການທ່ອງທ່ຽວແບບສະໝັກໃຈ ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ນັກເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີປະສົບການທີ່ເປັນເອກະ ລັກ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າ, ແຕ່ການສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນອາດຈະເປັນຜົນກະທົບແບບຖາວອນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນຂະນະທີ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບສະໝັກໃຈຊຶ່ງແມ່ນເຈດຕະນາທີ່ດີ ປາສະຈາກ ການວາງແຜນທີ່ເໝາະສົມ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາແລ້ວຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວອາດເປັນໄພຕໍ່ ຊຸມຊົນ.

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມອາດສາມາດດ້ານບວກທີ່ບົ່ມຊ້ອນຂອງຂະແໜງການນີ້ ອົງການທ່ອງທ່ຽວນິເທດ ສາກົນ, ມູນນິທິເພລເນັດເຕີຣາ ແລະ ຄະນະທີ່ປຶກສາລະຫວ່າງຊາດ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນພັດທະນາແຜນນະ ໂຍບາຍດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແບບສະໝັກໃຈ. ແນວທາງເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ສັງລວມເອົາການດຳເນີນງານທີ່ດີທີ່ ສຸດ ຊຶ່ງລວມມີ ການທີ່ຈະປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສະຫວັດດີການຂອງເດັກຄືແນວໃດ. ກະລຸນາອ່ານ ນະໂຍບາຍ.