Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 665
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຫດການທາງການສຶກສາ | Resource | Child Safe Tourism

Child Safe Tourism

ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຫດການທາງການສຶກສາ

ໂດຍການຮ່ວມມືກັບອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນເລື່ອງການເຮັດໃຫ້ເດັກປອດໄພຈາກການຖືກປະຕິບັດຕົນໃນ ທາງທີ່ຜິດໃນອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວພາກພື້ນ. ເພື່ອຊອກເບິ່ງວ່າ ເມືອໃດການຝຶກອົບຮົມ ຄັ້ງຕໍ່ໄປຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດຂອງທ່ານ ຫຼືເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຕອ້ງການຂອງການຝຶກ
ອົບຮົມທີ່ເໝາະສົມນັ້ນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ.

ການເຮັດໃຫ້ເດັກປອດໄພຈາກການຖືກປະຕິບັດຕົນໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ: ວາລະການປະຊຸມຕົວຢ່າງ

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບ “ການເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍປອດໄພຈາກການຖືກປະຕິບັດຕົນໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃນອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ” ແມ​່ນການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ທີ່​ມີ​ການ​ປຶກສາ​ຫາ​ລືທີ່​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ໜຶ່ງ​ວັນ ສຳລັບ​ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້​ບໍລິຫານ ຫຼື ເຈົ້າ​ຂອງ​ຫົວໜ່ວຍ​ທຸລະ​ກິດ​ໃນ​ພາກ​ການທ່ອງ​ທ່ຽວ. ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ໃໝ່ໆ​ແກ່​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາກ​ອນ​ໃນ​ເລື​່ອງການ​ທາລຸນ​ເດັກ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ ​ແລະ ​ແບ່ງປັນ​ທັກ​ສະ​ຕົວ​ຈິງ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ແວດ​ລ້ອມ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ທີ່​​ເຮັດ​ໃຫ້​ເດັກ​ປອດ​ໄພ​. ພາຍຫຼັງ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາກ​ອນ ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ການ​ເຊື່​ອມຕໍ່​ລະຫວ່າງ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ ​ແລະ ການ​ຫາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຈາກ​ເດັກນ້ອຍ(ການ​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ​ເດັກນ້ອຍ). ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາກ​ອນຈະ​ຮັບ​ຮູ້​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ່​ງ່າຍດາຍ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ເດັກຈາກ​ການ​ທາລຸນ. ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ເປັນພາສາປະຈຳ​ຊາດ (ພາສາ​ຂະ​ແມ, ລາວ, ​ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ) ໂດຍ​ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ​ລະດັບ​ຊາດ. ກະລຸນາ​ເບິ່ງ​ວາລະ​ການ​ປະຊຸມ​ຕົວຢ່າງ.