Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 665
Resources – Lao | Child Safe Tourism

Child Safe Tourism

ບົດລາຍງານການຄົ້ນຄ້ວາ

test

ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກ: ໃນມຸມມອງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ

ອັງ​ກິດ | ລາວ | ຂະ​ແມ | ໄທ | ຫວຽດນາມ

test

ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກ

ອັງ​ກິດ | ລາວ | ຂະ​ແມ | ໄທ | ຫວຽດນາມ

test

ເພດ, ການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ໄວເດັກ: ການສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ, ລວມທັງ ໃນການເດີນທາງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ໃນກໍາປູເຈຍ, ສ.ປ.ປ. ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ

ອັງ​ກິດ | ຂະ​ແມ

ເຄື່ອງມືການສຶກສາ

ສຳລັບຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ

test

ການປ້ອງກັນເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດໃນການທ່ອງທ່ຽວ- ປື້ມຄູ່ມືຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ

ອັງ​ກິດ | ລາວ | ຂະ​ແມ | ໄທຫວຽດນາມ

test

ການປ້ອງກັນເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດໃນການທ່ອງທ່ຽວ- ເພົາເວີພອຍ ສຳລັບການນຳສະເໜີໃນການຝຶກອົບຮົມຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ

ອັງ​ກິດ | ລາວ | ຂະ​ແມ | ໄທຫວຽດນາມ

ສຳລັບຜູ້ຕາງໜ້າຊຸມຊົນ

test

ການປ້ອງກັນເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ- ປື້ມຄູ່ມືຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຜູ້ຕາງໜ້າຊຸມຊົນ

ອັງ​ກິດ | ລາວ | ຂະ​ແມ | ໄທຫວຽດນາມ

test

ການປ້ອງກັນເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ- ເພົາເວີພອຍ ສຳລັບການນຳສະເໜີໃນການຝຶກອົບຮົມຜູ້ຕາງໜ້າຊຸມຊົນ

ອັງ​ກິດ | ລາວ | ຂະ​ແມ | ໄທຫວຽດນາມ

ສຳລັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

test

ການປ້ອງກັນເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ- ປື້ມຄູ່ມືຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ອັງ​ກິດ | ລາວ | ຂະ​ແມ | ໄທຫວຽດນາມ

test

ການປ້ອງກັນເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ- ເພົາເວີພອຍ ສຳລັບການນຳສະເໜີໃນການຝຶກອົບຮົມພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງ

ອັງ​ກິດ | ລາວ | ຂະ​ແມ | ໄທຫວຽດນາມ

ສຳລັບເດັກ ແລະ ໄວໝຸ່ມ

test

ການປ້ອງກັນເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກການລ່ວງລະເມີດ- ປື້ມຄູ່ມືຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມເດັກ ແລະ ໄວໝຸ່ມ

ອັງ​ກິດ | ລາວ | ຂະ​ແມ | ໄທຫວຽດນາມ

ເອກະສານ​ທີ່ໃຊ້​ໃນການເຮັດວຽກ

Child Sexual Abuse Media Case Reporting Cover

ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ທາງ​ເພດ – ການວິເຄາະຂອງກໍລະນີທີ່ສື່ລາຍງານ

ອັງ​ກິດ